Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych osobowych - Prywatność i bezpieczeństwo danychDane biura podróży -  zwanego dalej Portalem: Polityka prywatności

 

  1. Informacje ogólne

 Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.wspanialepodroze.pl (dalej jako "biuro podróży"). Administratorem wspanialepodroze.pl jest „WSPANIAŁE PODRÓŻE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI  z siedzibą w Warszawie  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332239 o kapitale zakładowym 150 000,00 NIP 5272606, 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane go dalej: RODO. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

  1. Dane osobowe 2.1 Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Klientów jest: „WSPANIAŁE PODRÓŻE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI  z siedzibą w Warszawie tel.: 605900630 e-mail: biuro@wspanialepodroze.pl W sprawie Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt Administratorem danych osobowych za pomocą: 

• poczty elektronicznej: biuro@wspanialepodroze.pl 

• poczty tradycyjnej: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 56 C,  kod 00-803, WARSZAWA

• telefonu: 605900630

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres email, obywatelstwo, numer PESEL, NIP, REGON, numer i serię paszportu, dowodu osobistego, wizerunek. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie (np. założenie konta) na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej za pośrednictwem www.wspanialepodroze.pl lub w sposób tradycyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

• wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• publikacji Pana/Pani opinii o Administratorze na stronie www.wspanialepodroze.pl oraz profilach społecznościowych w serwisach: Facebook.pl, twitter.com, instagram.com, youtube.pl, vk.com itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• marketingu usług własnych Administratora, o ile Pan/Pani wyraził na to zgodę, 

• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, 

• rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, badanie satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami. 

 

  1. Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

• dane kontaktowe, 

• dane personalne. 

 

2.4. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych. 

 

2.5. Czas przetwarzania danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat. 

 

2.6. Odbiorcy danych osobowych Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

• organom państwowym, np. Policja, prokuratura, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą, 

• dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. 

• w szczególności następującym kategoriom podmiotów: biurom turystycznym, hotelom, przewoźnikom, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług turystycznych. Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są Twoje dane w celu wykonania zakupionych usług, może Pan/Pani uzyskać dostęp poprzez kontakt z biurem Wspaniałe Podróże. 

• Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży. 

 

2.7. Prawa osoby, której dane dotyczą Na podstawie RODO Pan/Pani ma prawo do: 

• żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych 

• żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych 

• żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

• żądania przenoszenia danych osobowych Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 2.7.1. Prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe Klient ma prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, 

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

• uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeśli Pan/Pani zażąda dostępu do Pana/Pani danych osobowych prosimy zgłosić żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 2.7.2. Prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych. Pana/Pani ma również prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych. Jeśli Pan/Pani zażąda sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia prosimy zgłosić swoje żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.7.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” na podstawie art. 17 RODO Pan/Pani ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

• Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• Pan/Pani wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę; 

• Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

• Pan/Pani wniósł/wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; 

• Pana/Pani wniósł/wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana. Jeśli Pan/Pani zażąda usunięcia swoich danych osobowych prosimy zgłosić Pana/Pani żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.7.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO Pan/Pani ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy: 

• Pan/Pani kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 

• gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Pan/Pani zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

• Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń; 

• gdy Pan/Pani zgłosił/zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie. Jeśli Pan/Pani zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych prosimy zgłosić Pana/Pani żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.7.5. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO Pan/Pani ma prawo otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe ( zaszyfrowany plik MS excel ) oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Pan/Pani może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli Pan/Pani chciałby/chciałby zażądać przeniesienia swoich danych osobowych prosimy zgłosić Pana/Pani żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.7.6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: 

• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; 

• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli Pan/Pani chciałby/chciałby zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych prosimy zgłosić Pana/Pani żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.8. Prawo do cofnięcia zgody Pan/Pani moze cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Pan/Pani chciałby/chciałaby cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy zgłosić swoje żądanie na adres: biuro@wspanialepodroze.pl 

 

2.9. Skarga do organu nadzorczego Jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza RODO Pan/Pani ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

3. Cookies 

 

3.1. Czym są pliki „Cookie” Cookie (tzw. ciasteczko) jest to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu końcowym Pana/Pani, na którym wyświetlono stronę internetową Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych. 

 

3.2.. Do czego wykorzystywane są pliki „Cookies” Pliki cookies wykorzystywane są do: 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

• utrzymania sesji Użytkownika, np.: podczas procesu transakcyjnego tak, aby w przypadku chwilowego przerwania połączenia nie było konieczne ponownie wpisywanie wszystkich danych. 

• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

 

3.4. Reklama a pliki „Cookies” Administrator w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do Pana/Pani którzy odwiedzili Serwis, poprzez narzędzia reklamowe. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. 

 

3.5. Ustawienia przeglądarki a pliki „Cookies” 

• Pan/Pani w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików cookies w danej przeglądarce. 

• Pan/Pani ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi. 3.6. Wyłączenie obsługi plików „Cookies” W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi w Serwisie nie będą funkcjonować prawidłowo. 

Nazwa

Ulica:

Kod:

Tel.:  

email:

 

Klauzula informacyjna

 

Prywatność naszych użytkowników to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy dokonujesz rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej lub korzystasz z naszego Portalu. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszym Portalu zapisujemy tylko pliki cookies.

Dopiero w momencie, gdy rozpoczniesz proces rezerwacji i wypełnisz formularz kontaktowy Twoje dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane.

Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Portal.

 

Po zrobieniu rezerwacji turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych:  

  • Przed rezerwacją:

prosimy o kontakt z naszym Portalem.

  • Po rezerwacji

prosimy o kontakt z organizatorem turystycznym, którego dane  znajdziesz na dokonanej przez Ciebie rezerwacji.

 

Tak długo jak nie zrobisz rezerwacji my odpowiadamy na Twoje wszystkie pytania w sprawie danych osobowych.

 

Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

 

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zlecenie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:

 

a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną,

 

b) w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań,

 

c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami,

 

d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Odbiorcy danych

 

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

a) Nasi upoważnieni pracownicy.

 

b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).

 

e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 

f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

 

g) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czas przechowywania danych

 

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 

a) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

b) W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.

 

c) W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Twoje prawa

 

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na naszym Portalu dane przekazujesz dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

 

Zmiany polityki prywatności

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 roku.